web analytics

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) i zapewnieniu wysokiego poziomu usług podajmy niezbędne informacje, z których wynika w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie są związane z tym prawa.

 1. Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Fotografia Artystyczna Michał Słomiński ul.Gajowa70/1A 50-520 Wrocław NIP:8942706951. Dane te są pozyskane w wyniku czynności cywilno-prawnych przeprowadzanych w procesie sprzedaży usługi i jej rozliczenia, zapytań ofertowych lub komunikacji z firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności dla w/w celów.
 2. Osobą kontaktową w sprawach danych osobowych w firmie ” Fotografia Artystyczna Michał Słomiński ” jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Michał Słomiński, ul.Gajowa70/1A, Wrocław 50-520, lub email: michal.slominski@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania ze świadczonych usług.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: michal.slominski@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Fotografia Artystyczna Michał Słomiński ul.Gajowa70/1A 50-520 Wrocław.

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

– Pełny zapis informacji o ochronie i przetwarzaniu Twoich danych osobowych podajemy w Polityce prywatności.

Administrator Danych Osobowych – Fotografia Artystyczna Michał Słomiński.

Polityka prywatności

Akceptacja Polityki Prywatności

Właścicielem strony www.fotoslominski.pl a jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Firma Fotografia Artystyczna Michał Słomiński ul.Gajowa70/1A 50-520 Wrocław. Korzystając z serwisu internetowego Goście akceptują zasady Polityki prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli Gość nie zgadza się z którymkolwiek punktem, proszę o niekorzystanie ze strony i usług oferowanych przez firmę Fotografia Artystyczna Michał Słomiński.

Czym jest polityka prywatności?

Polityka prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych gości serwisu www.fotoslominski.pl i firmy Fotografia Artystyczna Michał Słomiński.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Spełnia ona również obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe

Dane osobowe – (zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l RODO) oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Przeglądanie strony nie wymaga podania przez Gościa danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczyć jednak możliwość skorzystania z opcji kontaktu z firmą. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy wyrażeniu wszelkiego rodzaju zgód jest: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.”

Do założenia i prowadzenia konta w serwisie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.):

„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”

W serwisie mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
– e-mail
– numer telefonu
– imię

dodatkowo podczas podpisywania umowy na świadczenie usługi:

-Imię i nazwisko =, seria i numer dowodu osobistego oraz adres zamieszkania i adres wykonania usługi.

Administrator danych przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy lub w innym celu konkretnie wskazanym w zgodzie.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika serwisu.

Dane osobowe nigdy nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wymusza obowiązujący przepis prawa, użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

Prawa Użytkownika

Każdy Gość/Klient który udzielił informacji o danych osobowych Zgodnie z art. 15 – 22 RODO ma prawo do:

Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania – art. 19 RODO

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres michal.slominski@gmail.com . Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji powinno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO.

Każdej osobie przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zabezpieczenia

Administrator stosuje w serwisie środki bezpieczeństwa. Mają one na celu ochronę danych osobowych przed: utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Wdrożył również stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a. Zgodnie z art.29 RODO dostęp do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie on oraz ewentualnie uprawniona osoba zajmująca się obsługą Serwisu, której zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies.

W niektórych obszarach i funkcjach strony mogą być wykorzystywane cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Zmian ustawień w tym zakresie Użytkownik może dokonać w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej, która umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies.
Wyłączenie plików cookies może wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem niektórych funkcjonalności strony.

Firma Fotografia Artystyczna Michał Słomiński zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania Użytkownika o wprowadzonych zmianach.

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy skontaktuj się z: Inspektor Ochrony Danych – michal.slominski@gmail.com

Oceń tą stronę